1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v přísném souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.
  2. Správce i Zpracovatelem je Prodávající, Ing. Jitka Jirků, Svatojánská 146, 37701 Jindřichův Hradec. Subjektem údajů je Kupující.
  3. Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovány výhradně (i) za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo (ii) za účelem nezbytným pro plnění právní povinnosti, která se na Prodejce vztahuje, případně (iii) pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
  4. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
  5. Kupující má právo na poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, zejména totožnost a kontaktní údaje správce, případného zástupce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li jmenován, účely zpracování a právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců, úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, dobu nebo kritéria pro určení doby, po kterou budou osobní údaje zpracovávány. Kupující má dále právo požadovat přístup k osobním údajům o své osobě, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování případně vznést námitku proti zpracování. Kupující má rovněž právo na přenositelnost údajů. Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jej poskytl. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.