Obchodní podmínky pro nákup na portálu Dokonalytachyon.cz


1. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.dokonalytachyon.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing Jitka Jirků, IČ: 60857226, se sídlem Svatojánská 146/I, 37701 Jindřichův Hradec, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Dokonalého tachyonu, Jotacentra nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli škody, které přímo či nepřímo vzniknou kupujícímu v souvislosti užíváním prodávaných produktů. Tuto odpovědnost nese výhradně společnost Advanced Tachyon Technologies International (ATTI) v rozsahu svých Podmínek.


2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající / Zprostředkovatel / Provozovatel internetového obchodu – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / Objednatel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.dokonalytachyon.cz Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.


Doručení – doba doručení se začíná počítat ode dne připsání platby na účet Prodávajícího / Zprostředkovatele.

 

 

3. Zpracování osobních údajů a jejich využití

3.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v přísném souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.

3.2 Správce i Zpracovatelem je Prodávající, Ing. Jitka Jirků, Svatojánská 146, 37701 Jindřichův Hradec. Subjektem údajů je Kupující.

3.3 Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovány výhradně (i) za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo (ii) za účelem nezbytným pro plnění právní povinnosti, která se na Prodejce vztahuje, případně (iii) pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

3.4 Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

3.5 Kupující má právo na poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, zejména totožnost a kontaktní údaje správce, případného zástupce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li jmenován, účely zpracování a právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců, úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, dobu nebo kritéria pro určení doby, po kterou budou osobní údaje zpracovávány. Kupující má dále právo požadovat přístup k osobním údajům o své osobě, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování případně vznést námitku proti zpracování. Kupující má rovněž právo na přenositelnost údajů. Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jej poskytl. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.


4. Prodej služeb pod značkou Jotacentrum a dalšího vybraného zboží

Prodávající prodává služby a zboží. Prodej služby nebo zboží provádí na základě online objednávky provedené zájemcem na serveru www.dokonalytchyon.cz. Kupní smlouva nabývá platnosti po uhrazení celkové částky dle objednávky odběratelem v její plné výši na bankovní účet prodávajícího. Odpovědnost za správné vyplnění objednávky případně registračních údajů nese zcela kupující, respektive uživatel.


5. Zprostředkovatelská smlouva

5.1. Předmět smlouvy

Zprostředkovatel zprostředkovává koupi movitého zboží od prodejce (třetí osoby) z území mimo ČR, především z USA. Zprostředkování koupě provádí na základě online objednávky provedené zájemcem na serveru zprostředkovatele www.dokonalytachyon.cz. Objednávka nabývá platnosti po uhrazení celkové částky této objednávky odběratelem v její plné výši na bankovní účet zprostředkovatele.

5.2. Uhrazení služby

Celková částka objednávky se skládá z ceny zboží a dopravy po ČR nebo na Slovensko dle zvolené dopravy. Odběratel se zavazuje uhradit zprostředkovateli také vynaložené náklady pro vyřízení celního řízení v případě, že bylo uskutečněno. 

Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za případné vyměření cla nebo DPH, které bude případně vyměřeno celním úřadem a příjemce vyměřené clo a DPH hradí samostatně. Táto částka není součástí ceny za služby poskytované zprostředkovatelem. Celní řízení vyřizuje přímo příjemce zboží, případně společnost, která zásilku přepravuje.

5.3. Objednání služby
Po odeslání online objednávky na stránkách zprostředkovatele zprostředkovatel vložené informace zkontroluje podle přiloženého odkazu na zboží, přiložené přílohy s odkazy na zboží nebo podle kódů zboží. Elektronickou formou (e-mailem) potvrdí zájemci správnost údajů nebo doplňující dotazy. Poté zašle zprostředkovatel objednateli pokyny týkající se uhrazení této objednávky s číslem účtu zprostředkovatele, případně jinými údaji a dokumenty potřebnými pro zpracování této objednávky.

Zájemce je povinen po přijetí tohoto potvrzujícího e-mailu veškeré v něm uvedené údaje řádně zkontrolovat, informovat zprostředkovatele o případných požadovaných změnách a následně vyjádřit souhlas s uskutečněním objednávky odesláním celkové částky této objednávky na účet zprostředkovatele.

5.4. Zrušení objednávky
Zprostředkovatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit, a to zejména tehdy, obsahuje-li informace neúplné, nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo rozporuplné.

5.5. Nabytí platnosti zprostředkovatelské smlouvy

Tato smlouva (objednávka) nabývá platnosti až poté, co jsou uskutečněny následující kroky:

a) elektronické obdržení objednávky od objednatele na serveru www.dokonalytachyon.cz,

b) zkontrolování a případné doplnění všech údajů zprostředkovatelem,

c) odeslání potvrzující zprávy elektronickou formou (e-mailem) zprostředkovatelem objednateli ke konečnému odsouhlasení všech údajů a informací v ní uvedených,

d) uhrazení celkové částky objednávky zájemcem na účet zprostředkovatele.

Zájemce zasláním peněz na účet zprostředkovatele vyjadřuje svůj souhlas s obsahem objednávky, která bude následně vyřízena. Objednatel si je plně vědom toho, že zprostředkovatel není prodejce zboží, nákup pouze zprostředkovává a ze služeb zprostředkování si bere provizi.


6. Platba a Doprava

a) Platební podmínky určuje svým výběrem kupující z nabízených možností. Platba na účet, dobírka, apod.

b) Dopravu zajišťuje prodávající některým ze smluvních dopravců.

 

 

7. Práva smluvních stran
Práva a povinnosti smluvních stran neuvedené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení, pokud je možno je oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy.


8. Reklamace

a) Reklamovat zboží by měl zákazník neprodleně po zjištění vady. Poštou nebo emailem na adresu e-shopu.
b) Reklamované zboží nemusí být vráceno původním obalu.
c) U reklamací platí náklady na dopravu zboží obchodník.
d) V závislosti na povaze vady má kupující nárok na výměnu zboží za nové, odstranění vady, slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
e) Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů. Pokud se tak nestane, zákazník má právo od smlouvy odstoupit, nebo si zvolit jiný způsob řešení reklamace dle svého výběru.
f) Reklamaci lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí.

g) Zprostředkovatel odpovídá za kvalitu jím poskytovaných služeb a jím prodávaných produktů.

h) Zprostředkovatel neodpovídá za zakoupené zboží, za nedodržení doby dodání od prodejce k objednateli, ani za prodlevu ve vyřizování objednávky v případě zprostředkování nákupu ze zahraničí. Za zakoupené zboží odpovídá společnost Advanced Tachyon Technologies International (ATTI) v rozsahu svých Podmínek.

 

 

9. Odstoupení od smlouvy

a) Odstoupit od smlouvy může zákazník podle Občanského zákoníku (§ 1829) do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
b) Odstoupení od smlouvy musí splňovat určité náležitosti:
- Zboží nesmí být poškozené.
- Zboží musí být vráceno se vším příslušenstvím a prodejním obalem včetně výplně. Jestliže není zboží vráceno v prodejním obalu má prodejce právo účtovat skutečně vynaložené náklady na vrácení do původního stavu.
- Úhrada nákladů na dopravu vráceného zboží jde na vrub zákazníka.

c) Podle § 1837 občanského zákoníku spotřebitel odstoupit nemůže u zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, případně zboží, u kterého byl porušen hygienický obal!

d) Možnost odstoupit od smlouvy se ovšem nevztahuje na firemní zákazníky (takzvaný nákup na IČO).

e) Kupující musí vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že od smlouvy neodstoupil.

f) Vzor odstoupení: Odstupuji od kupní smlouvy ze dne DD. MM. RRRR na zboží: vyjmenovat zboží.

 

 

10. Závěrečné ustanovení
a) Zájemce i zprostředkovatel prohlašují, že zprostředkovatelskou smlouvu (objednávku) uzavírají svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, před jejím odsouhlasením se seznámili s předmětem a jejímu obsahu porozuměli.